My personal testimony – Hein van den Berg

My personal testimony for God’s Honour.

Jesus’s second coming is at hand and He warns us in Matt 24:4-5 that in these days there will be massive deception, therefore there is only one way to see if I am not a false prophet, to acknowledge that God took me from 25 August 1958 for 57 years on the most wonderful spiritual journey of prophecy, dreams, prayer journey and Godly miracles – all the honour to Him. YAHWEH ELOHIM, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Israel through His Son Jesus Christ in the miraculous power of the Holy Spirit.

I was born on the 25th of August 1943 in a tiny town called “Groot Marico”, Western Transvaal as the 3rd child of 7 in extreme poverty.

At the age of 11 in 1954 at Star Seaside Home, Durban, in a group of less privileged children, I gave my heart to Jesus one evening, unaware of what the future holds.

On the 25th of August 1958 on my 15th birthday I received the greatest present – a Bible. I was in the hospital because I smoked on the sly and was disappointed. I wanted a biscycle.After everyone left, I opened the Bible at Matt 24 and started to read the signs of end time. Later in hospital, I opened the Bible for the second time at Rev 13 and read the end time prophecy of Satan, the antichrist and the false prophet and the 666 mark.On this day an unbelievable spiritual journey with heavenly experiences began.

 

A LOT OF GODLY MIRACLOUS HAPPEN:

Early on a Sunday morning in 1990 in my inner room while I was praying I came into an enchantment and God baptised me through His Son Jesus Christ with the Holy Spirit, with fire, with strength and wisdom out of sovereign/highest and He changed my life in a matter of seconds for time and eternity. I started crying like a child over what I saw is going to happen to Christianity and the world and up to today I still cry, just more severely deep, deep inside my heart.

 

GODLY MIRACLES

On the evening of 12th December 2000 I asked God if He would show me a shooting star as sign that Jesus’s second coming is close. At 20h50 I saw a shooting star (sun) billions of km from earth in the south and a bright enlightened star-spangled in the sky.

With the dawn of the new millennium I formed part of the worldwide 1st call that Jesus is coming soon according to Matt 25:1

 

GODLY MIRACLES

Monday 14th of May 2001 God sent a message with a dove that sat on my car’s roof close to my hand – “ make yourself completely empty” , die in oneself so that you can be filled maximally with the Holy Spirit to My Honour and My service,”two weeks after that I received confirmation in a church through a minister.

 

Wednesday 16 May 2001 during my morning prayers God commanded me to go to Groot Marico and pray there, the town is in travail. Monday morning the 21st May I departed, as I arrived, the sexton of the NG-church was robbed, almost killed, the female owner of the café stabbed with a knife, FNB bank destroyed only to open 3 days later, farmers vehicles broken into, the mill robbed and the minister and his wife in sackcloth and ashes.

 

GODLY MIRACLES

Sunday 2nd of January 2005 during my morning prayers God commanded me according to Ezekiel 2 & 3 to warn all ministers and Christians in SA – that Jesus’s second coming is close- thousands upon thousands of warnings were distributed in our country until the end of 2008. January 2009 God’s prophecy over me came into fulfilment according to Ezekiel 3:26 and He closes my mouth for 5 years so that I can’t speak to anyone.

 

GODLY MIRACLES

During this time I went through the worst time conceivable and my life hung on a tread. Every day I clung with my whole being to God and His promises for me.

I went into a deep depression and landed in Denmar, where God used me effectively to help others.

Friday afternoon the 19th July 2013 at 3pm God said He is going to unlock my mouth, I must start to inform SA through the Holy Spirit dictated sms messages – that Jesus’s coming is close. Saturday morning 20th July 2013 God warned me through 3 identical dreams to start incisive.

GODLY MIRACLES

Monday 13 January 2014 during prayer time I plead to God for a finale confirmation – He answered me in the most distinct manner conceivable.

Tuesday morning 14 January 2014 during prayer time God showed me that He, according to Isaiah 55:8-11, will increase every sms message to 8,857,200

Sunday the 19th January the first Holy Spirit dictated sms message to the honour and glorification of God was sent, at present it stands on 92.

Monday 22 September 2014 – the greatest gift!! All the praise and all the honour to God till eternity. Confirmation Friday 28 November 2014.

Saturday 16th August 2014 – God facilitated a call from Dawine Verster to Jacques Lucas in Benoni where our paths cross. Visited Currios Guesthouse Monday 18-19 August 2014.

Hallelujah!!!

Wednesday 8 October 2014 – the beginning of the first glorious prophetic second coming meetings at Currios Guesthouse – Place of God – where His children in this finale hour get restored.

 

(Afrikaans)

 

Jesus se koms is ophande en Hy waarsku ons in Mattheus 24:4 en 5  en menigte ander skrifte dat daar in hierdie dae massiewe misleiding gaan voorkom, daarom is daar net een manier om vas te stel of ek nie ook ‘n valse profeet is nie deur te sien hoe God my reeds vanaf 25 Augustus 1958 vir 57 jaar op die heerlikste geestelike reis van profesieë, drome, gebedsreise en Goddelike wonderweke geneem het – al die eer aan Hom, YAHWE ELOHIM, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Israel, deur Sy Seun Jesus Christus in die wonderbare krag van die Heilige Gees.

Ek is gebore op 25 Augustus 1943 op n piepklein dorpie Groot – Marico, Wes Transvaal as 3de kind van 7 in uiterste armoede.

Op 11 jarige ouderdom in 1954 te Star Seaside Home, Durban as n groep minder bevoorregde kinders gee ek een aand my hartjie aan Jesus, min wetende wat die toekoms vir my inhou.

Op 25 Augustus 1958 op my 15de verjaarsdag ontvang ek die grootste geskenk in my lewe – n Bybel, ek is in die hospital omdat ek skelm gerook het en baie teleurgestel  ek het so graag n fiets begeer. Later nadat almal vertrek het maak ek die Bybel oop op Matt 24 en begin, die tekens van die tye te lees. Later in die hospitaal maak ek die Bybel vir die 2de keer oop by Opb 13, en lees die eindtyd profesie van die Satan, die Antichris, die Valse profeet en die 666 merk, en op die dag begin hierdie onvergeetlike geestelike reis van Hemelse ervarings.

Menig Goddelike wonderwerke gebeur verder deur die jare.

Vroeg op n Sondag oggend in 1990 in my binne kamer terwyl ek bid, kom ek in n verrukking en doop God my deur Sy Seun Jesus met die Heilige Gees, met vuur met krag en wysheid uit die hoogte en verander Hy my lewe in n paar sekondes vir tyd en vir ewigheid tot Sy eer. Ek begin huil soos n kind, oor wat Hy vir my wys wat die Christendom en die wêreld in die toekoms gaan tref, en so huil ek vandag nog erger net diep, baie, baie diep in my hart!

Menig Goddelike wonderwerke gebeur verder deur die jare.

Op die aand van 12 Desember 2000 vra ek vir God of Hy vir my n ster sal laat verskiet as teken dat Jesus se koms naby is. Om 20h50 verskiet n ster (son) biljoene kms van die aarde af in die suide en verskyn n helder verligtende sterreprag in die Hemelruim.

Met die aanbreek van die nuwe mellinium vorm ek deel van die wêrldewye eerste geroep dat Jesus gaan kom vgs Matt 25:1.

Menig Goddelike wonderwerke gebeur verder.

Maandag 14 Mei 2001 stuur God vir my n boodskap met n duif wat op my motor se dak by my hand kom sit – “Maak jou dolleeg, sterf in jouself dat ek jou maksimaal kan vul met My Heilige Gees tot my eer en tot my diens”. 2 Weke later ontvang ek n bevestiging in n kerk deur n prediker.

Woensdag 16 Mei 2001 tydens my oggend gebed beveel God my om Groot Marico toe te gaan en daar te gaan bid, die dorpie is in barendsnood. Maandag oggend 21 Mei vertrek ek, daar aangekom, vind ek die koster van die NG Kerk is beroof, byna doodgeslaan, die eienares van die kafee 3x met n mes gesteek, FNB bank so verwoes, maak eers na 3 dae oop, boere se bakkies oopgebreek, die meule beroof, die NG predikant en sy vrou in sake en as.

Menig Godelike wonderwerke gebeur verder deur die jare.

Sondag 2 Januarie 2005 tydens my oggend gebed beveel God my volgens Esg. 2 en Esg. 3 om alle predikers en christene in Suid Afrika te waarsku – Jesus se koms is naby. Derduisende waarskuwings word oor ons land uitgestuur tot aan die einde van 2008. Januarie 2009 gaan God se profesie volgens Esg. 3:24-26 oor my in vervulling en sluit Hy my mond vir vyf jaar sodat ek met niemand kan praat.

Menig Godelike wonderwerke gebeur verder deur die jare.

Gedurende hierdie tyd gaan ek deur die moeilikste tyd denkbaar en hang my lewe elke dag aan die dunste draadjie bekbaar ek klou ek met my hele wese aan God en Sy beloftes vir my vas.

Ek gaan in n diep depressie en beland in Denmar, waar God my kragdadig gebruik om ander te help.

Vrydag middag 19 Julie 2013 om 3 nm sê God vir my hy gaan my mond nou ontsluit volgens Esg 3:27,  en ek moet begin om Suid Afrika dringend in te lig dmv Sy Heilige Gees gedikteerde sms boodskappe-dat Jesus se koms baie naby is. Saterdag oggend 20 Julie 2013 waarsku God my deurmiddel van drie identiese drome om indringend daarmee te begin.

Godelike wonderwerke gebeur.

Maandag 13 Januarie 2014 tydens my oggend gebed pleit ek by God om n finale bevestiging-Hy antwoord my op die duidelikste wyse denkbaar volgens Spreuke 11:23-25.

Dinsdag oggend 14 Januarie 2014 tydens gebed wys God my dat Hy volgens Jes. 55:8-11 self elke sms boodskap gaan vermeerder tot 8,857,200.

Sondag 19 Januarie begin die eerste Heilige Gees gedikteerde sms boodskap tot eer en verheerliking van Sy groote en Heilige Naam en staan dit tans op 188.

Maandag 22 September 2014- gee God my die grootste geskenk van my lewe!!! Al die lof en al die eer aan God tot in alle ewigheid. Bevestiging Vrydag 28 November 2014.

Intussen kruis my pad met die van massas pragtigste kinders van God regoor Suid Afrika menig, menig Goddelike wonderweke volg! Derduisende traktate “Het jy genoeg olie kind van God” (Afrikaans, Engels en ander tale) word gedruk en regoor Suid Afrika en die wereld versprei! Wederkoms inligting seminare word tot eer van God en groot blydskap van Sy kinders op verskeie plekke gehou!

Maandag 30 November 2015 bevestig God deur middel van ‘n droom dat Hy my vir 2016 ‘n nuwe paar geestlike skoene gee. Menig pragtigste kinders van God word tans opgewek vir hierdie opwindende taak. Massiewe deure gaan wereld wyd oop. Soli Deo Gloria!!!

Almal moet hoor! Daar is nie meet tyd nie!! “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan”. Lukas 21:36 ouvertaling 1953