Die Uitverkiesing

GOD SE GROOT GESKENK AAN ONS MET N GROOT WAARSKUWING!!!

DIE UITVERKIESING.

Romeine 11 v 11-26.

Die mees astronomiese voorreg om deel van God se uitverkiesing te wees – soveel onverdiende genade!

Vraag: Wat beteken dit om deur God uitverkies te wees?

Om God se uitverkiesing reg te verstaan is dit van kardinale belang om eers in jou eie Bybel (1953 vertaling) die volgende Skrifte na te lees, oor hoe God sekere persone geroep of uitverkies het vir Sy doel. Alle ander uitleggings of verklarings hiervan is en bly menslike opinies en beredenerings.

Enkele uitverkiesings met Skrifverwysings: Abraham (Gen 17:1-8),Moses (Exodus 3:1-12),Josua (Josua 1:9), Saul (1 Sam 9:15-17), Dawid (1 Sam 16:12-13), Salomo (2 Sam 12:14) (1 Kon 3:5-15), Jakob-Israel (Jes 41:8-9), Kores (Jes 45:1-4), Jesaja (Jes6v1-13)Jeremia(Jer 1:4-9), Esegiel (Esg 2:1-4), Maria (Luk 1:26-28), JESUS (Luk 1:31-38), Paulus (Gal 1:15),  Judas Iskariot (Johannes 17:12), Heidene (Rom 11:5-11), Die verloregaandes (Spr 16:4, Opb 13:8) ens.

Vraag: So – wat en waarom is daar ‘n uitverkiesing?

God het reeds voor die grondlegging van die wêreld (Efs 1:3-9) met betrekking tot SYheilsbesluit met betrekking tot die mensdom en in besonder met Sy volk Israel, op Sy tydlyn vanaf Adam en Eva tot in ewigheid (Opb 22:5) met perfekte Hemelse profetiese presisie sekere mense (Rolspelers) uitverkies om SY doel en hartsbegeertes te volbring (Jes 14:24,26,27/ Jes 55:11)

Sommiges het reeds en gaan nog, primêre rolle vervul bv Moses, Elia, Daniel, Dawid, Paulus ens. Andere vervul sekondere rolle bv Ester, Hosea, Amos, Obadja, Safanja, Haggai ens. Daar is ook hulle wat tersiere rolle vervul bv Sadrag, Mesag en Abednego (Dan 3:12-30) die Ethiopiese hofdienaar (Hand 8:26-39), Saggéüs (Luk 19:1-10), Nikodemus (Joh 3:1-12), die Samaritaanse vrou (Joh 4:7) ens.

Vraag: Wat is die uitverkiesing nie?

Die uitverkiesing is nie ‘n waarborg van eenkeer gered (uitverkies) altyd gered nie.

Vraag: Kan ‘n persoon wat uitverkies is, sy uitverkiesing verloor of tot niet maak?

Ja verseker; indien hy of sy nie God se opdragte noukeurig uitvoer nie, kanseleer hy of sy self hierdie alles oortreffende, asemrowende Hemelse genade geskenk van God. Israelverloor bruidskap reeds in 1 Samuel 8:7, daarna in Matt 22:1-7 en finaal in Joh 19:14-16.Saul besoek die heks van Endor waarna hy selfmoord pleeg (1 Sam 31v4) en verpand sy koningskap met die dood en doderyk (1 Sam 28:6-19). Salomo as die wysste man ooit,verloor die ewige lewe in die paradys deur 700 vroue en 300 byvroue wat hom tot afgoderyverlei het. (1 Konings 11:1-11).

Der miljoene christene in S.A. en wêreldwyd verloor tans hul uitverkiesing vanwee misleiding deur valse leraars en vaar na die verderf(2 Petr.2v1-3) deur hul liggame te laat verbrand (veras) met katestrofiese nagevolge in die hiernamaals.(Esg34v13)

Vraag: Waarom mag christene hul liggame onder GEEN omstandighede laat verbrand(veras) nie?

1. Dis n heidense praktyk afkomstig van HINDOïSME.
2. Jy bestaan uit n gees, siel en liggaam wat geheel en al onberispelik in jou grafbewaar moet word (Jes.26v19, Esg.37v12-13, Dan12v2, Mat.27v52-53, Mark.16v5-6, Joh5v28-29, 1 Thess.4v16-17) tot by die wederkoms van Jesus. (1 Thess5v23)
3. God het jou gees, siel en liggaam uitverkies vir Homself reeds voor die grondleggingvan die wêreld en jy behoort aan Hom(Efs1v3-5)
4. Jou (gees, siel en liggaam) is die tempel van God en as jy iets daarvan skend (o.a. jou laat veras (verbrand) waarna hulle jou bene laat opmaal), sal God jou skend. (1 Kor 3v16-17, 2 Petr.2v2-3)
5. Jou (gees, siel en liggaam) behoort NIE aan JOU nie, dis God se eiendom, en jy mag NIE daarmee doen wat jy wil nie!!!!!!! (1 Kor.6v19-20)
6. Verbranding (verassing) van (christene) se lyke is n gruwel in God se oe en wek Sytoorn bo mate op.(Amos 2v1-3)    

Vraag: Kan jy jouself uitverkies, dit koop, verdien of verwerf?

Nee – dis God se soewereine raadsbesluit wat Hy reeds voor die grondlegging van die wêreld geneem het (Efs 1:4-5 / Rom 9:11,15,16)

Vraag: Hoe sal ek weet of ek uitverkies is?

God sal dit op verskeie maniere aan jou openbaar o.a. deur Sy woord (die Bybel bv. Jes41v8-9, Jer.1v4-5), deur Sy Heilige Gees (1 Kor 2:12-13, Joh 16:13), drome en gesigte (Joël 2:28-29, Hand 2:17-18) en spesiale bemoeienisse en geestelike ondervindings.

Vraag: Indien jy een van God se uitverkorenes is in hierdie kritieke tydgleuf waarin ons,ons tans bevind kort voor Jesus se koms om Sy bruid te kom haal – wat om nou te doen en wat om nou, nie te doen nie!

Daar rus n massiewe verantwoordelikheid op jou.

(a) om jou vlekkeloos van die reldse begeerlikhede te bewaar (Titus 2:11-14 Jak 1v27);heiligmaking na te streef (1 Joh 3:2-3); te sorg dat jou lampie brandend is (wederkoms gereed) en dat beide jou lampie en kannetjie genoeg olie (heiligmaking) in het (Matt 25:3-9) (b) Om God se diensvolk (mede christene) daagliks indringend in te lig, te bemoedig en te waarsku volgens Matt 24:45-47: tyd is op – is jy gereed, het jy genoeg olie – hoor Jesus is oppad!!!

Massas christene droom tans regoor die wêreld in hierdie laat uur wederkoms drome, sien gesigte en profeteer Bybelse profetiese inligting volgens Joël 2v28-29 en Hand 2v17-18, terwyl Abba Vader Sy Gees nou op Sy diensknegte en diensmaagde begin uitstort in ‘n laaste desperate poging om die christendom indringend te waarskutyd is op! (Esg 12:21-28) Die grootste katestrofe wat die wêreld ooit gaan tref is ophande (Jes 13:4-13, Dan 12:1, Matt 24:21-28, Opb 6 tot Opb 18) en dat hulle dit kan ontvlug (Luk 21:36 1953 vertaling) mits hulle genoeg olie het (Mat25v6-10, Joh 14v2-3, 1 Kor15v51-55, 1Thess 4v13-17)

N GROOT WAARSKUWING!!!

In ‘n laaste desperate poging stel satan ook nou in hierdie laat uur verskeie van sy dodelikste strikke vir God se uitverkorenes om hulle te beroof van bruidskap, waarvan een van sy suksesvolste aanslae valse profete is (Mat 24v24), wat o.a. Bybelse profesieë nie kan lees nie (Jes 29:10-12) en die tekens van die tye nie kan onderskei nie (Matt 16:3).

Hierdie is die dodelikste strik!!!!!!!!

Vraag: Watter metodes gebruik satan?

Hy gebruik gewone mense (2 Kor.11v13-15) wat vanweë gebrekkige Woord en profetiesekennis, Skrif verkeerd interpreteer en buite konteks kwoteer waarna menig eerlike en toegewyde kinders van God in hierdie dodelike strikke trap, hulself blootstel aan halwe waarhede en agv. hiervan ontvang hulle onvermydelik die krag van die dwaling volgens 2 Thess 2:11; terwyl een dwaling altyd lei tot ‘n groter dwaling, tot groot nadeel van hulself en ander christene.

Die Bybel (1953 vertaling), gebed en God se Heilige Gees.

n GROOT WAARSKUWING!!!

Daar is nie kort paaie nie!!! (Spr 14:12)

Hou op om te soek na kort paaie, na ander paaie, na “glansryke” paaie, daar is net EEN pad – die Woord van God (Joh 1:1) wat vlees geword het (Joh 1:14).

Jesus is die weg, die waarheid, die lewe (Joh 14:6) en nou, ons Hemelse asemrowendekomende Bruidegom. God se Woord het al die antwoorde (2 Tim 3:16) en net die Heilige Gees kan jou in die volle waarheid lei (Joh 16:17) en eindtydse profesieë uitlê (2 Petr 1:19-21). Lees self onder leiding van die Heilige Gees wat op die bladsye van jou eie Bybel staan en net hierdie waarheid sal jou vrymaak (Joh 8:32 en 35).

Hoe heerlik om elke dag tot ons Heilige Abba Vader te bid, volgens Jeremia 33v3 en daarna met Sy groot ondeurgrondelike Hemelse dinge (geheime) vervul en deurweek te word en om dit met Sy se ander kinders te deel!!! (Esg 3v3)

Halleluja!!!

AAN ONS GOD – HEILIGE ABBA VADER AL DIE EER!!!

Amen!

                                           

​​​