Latest News

LATEST NEWS (09/11/2020)

Abraham Accord 2020

(Afrikaans and English, download a copy under “Downloads“)


Afrikaans:

English:

URGENT WARNING

DRINGENDE WAARSKUWING

Latest updates please go to the Downloads page.

Vir nuwe aflaaibare inligting gaan na die “Download” bladsy.

BIBLE PROPHECY SLIDE SHOW – HEIN (Engels July 2017)

REALITEIT VAN BYBELSE PROFESIE SEMINAAR – HEIN(Afrikaans Julie 2017)

PROPHETIC CRONOLOGICAL ORDER

 1. Syria accommodates Hezbollah fighters that wants to destroy Israel, thousands of rockets are already been fired.(Ps 83v 1-9)
 2. ISRAEL is the apple of GOD’s Eye, HE confuses the Muslim-inhabitants of Syria (Gen 15v 11-12,Zech 8v 10(c)
 3. Sunni & Shia Muslims start to wipe out each other like flies, all the buildings&cities become a heap of ruins.(Isaiah 17v 1, Jer 49v 23-27)
 4. Millions of Syria Muslims flee to Europe & neighbouring countries for safety & food! (Ps 2v 1,Mark 13v 8(b) )
 5. The whole Middle-East & Europe NOW changes into a unstable crisis (Zech 12v 2-3)
 6. All fingers are pointing to ISRAEL as the scapegoat (John 16v 1-4)
 7. The feeling of oppression of Israel starts (Jer 14v 8,Jer 30v 7) Israel is forced to negotiate.
 8. United Nations solution – 2 separate states Israel & Palestine (23 September) (Ps 2 v 1-3)
 9. Israel gets divided – East Jerusalem for the Palestinians – West Jerusalem for Israel.  PEACE TREATY (Isaiah 24v 5,Joel 3v 2&3)
 10. GOD’S WRATH IGNITES!!! (Ps 2v 5)
 11. Washington, New York & United Nations get destroyed! (Ps 2 v 1-5, Isaiah 1v 31, Isaiah 50v 11, 1 Thes 5v 3)
 12. United Nations authority moves overnight to Belgium,Strasbourg, European parliament under the leadership of Germany ( Leopard Dan 7v 6, Isaiah 10v 5-14)
 13. NB!!! THE RAPTURE/ESCAPE (WHISK AWAY OF THE BRIDE) takes place (Matt 25 v 6-10) NB!!! (Luke 21v 36, 1 Thes 4v 13-17)
 14. The antichrist reveals himself to the world (2 Thes 2v 3-10)
 15. Both Jews & Muslims accept him as the messiah – Iman Mahdi & signs a treaty of 7years with him!(Ps 83 v 7-9, Dan 9 v 27, Joh 5v 43)
 16. Antichrist rules on earth for 7 years as a super diplomat,despot,dictator & mass murderer!!! ( Isaiah 10 v 5-14,Dan 11v 31-45 & Rev 13 v 1-10)
 17. BATTLE OF ARMAGEDDON takes place ( Ezek 38/39,Zech 14 v 1-15, Rev 19 v 11-21)
 18. 1000 Years of (glorious)peace comes to earth under leadership of Jesus Christ King of Kings,Lord of the lords ( Isaiah 11 v 1-9, Isaiah 61 v 11-11, Zech 8 v 1-6,Zech 14 v 9; Rev 20 v 3-6)

PROFETIESE KRONOLOGIE (Afrikaans)

1.     Sirië huisves Hezbolla vegters wat Israel wil verwoes, duisende vuurpyle reeds na Israel afgevuur (Psm 83 v 1-9)

2.     Israel is God se oog-appel, Hy verwar die Moslem-inwoners van Sirie (Gen 15 v 11-12 Sag. 8 v 10 c)

3.     Suni en Shia Moslems begin mekaar uit te roei soos vliee, alle geboue en stede in Sirie word ‘n vervalle puinhoop. (Jes 17 v 1 Jer 49 v 23 -27)

4.     Miljoene Siriese Moslems vlug na Europa en aangrensende lande vir veiligheid en kos! (Psm 2 v 1, Markus 13 v 8 b)

5.     Die hele Midde-Ooste en Europa verander nou in ‘n onstabiele krisis (Sag 12 v 2-3)

6.     Alle vingers word na Israel gewys as die sondebok (Joh 16 v 1-4)

7.     Die benoudheid van Israel begin (Jer 14 v 8, Jer 30 v 7) Israel word gedwing om te onderhandel

8.     United Nations se oplossing – 2 aparte state, Israel en Palestina (Psm 2 v 1 – 3)

9.     Israel word verdeel – Oos Jerusalem vir die Palestyne – Wes Jerusalem vir Israel.  Peace treaty (Jes 24 v 5, Joel 3 v 2 en 3)

10.   God se toorn ontvlam! (Psm 2 v 5)

11.   Washington, New York en United Nations word verwoes! (Jes 1 v 31, Jes 50 v 11, 1Thes 5 v 3)

12.   United Nations se outoriteit verskyf oornag na Belgie, Strasbourg, Europese parlement, onder leiding van Duitsland (Luiperd Daniel 7 v 6, Jes 10 v 5 – 14)

13.   Die ontvlugting (wegname van die bruid) vind plaas! (Matt 25 v 6 – 10, Lukas 21 v 31, 1 Thes 4 v 13 – 17)

14.   Die antichris openbaar homself aan die wereld (2 Thes 2 v 3 – 10)

15.   Beide Jode en Moslems aanvaar hom as hul mesias – Iman Mahdi en sluit ‘n verdrag van 7 jaar met hom! (Psm 83 v 7 – 9, Daniel 9 v 27, Joh 5 v 43)

16.  Antichris regeer op aarde vir 7 jaar as ‘n super diplomaat, super despoot, super diktator en massa moordenaar!!! (Jes 10 v 5 -14, Dan 11 v 31-45 Opb 13 v 1-10)

17.  Slag van Armageddon vind plaas. (Esg 38/39, Sag 14 v 1 – 15, Openbaring 19 v 11 -21)

18.  1000 jaar van (heerlikste) vrede breek aan op aarde onderlyding van Jesus Christus Koning van die konings, Here van die here (Jes 11 v 1-9, Jes 61 v 1-11,

Sag 8 v 1 – 6, Sag 14 v 9, Openbaring 20 v 3 – 6)

Maranatha groete!!

Maandag 21 September 2015

In die nuus.

Krietieke profesie Pous Fransis besoek die V.S.A hierdie week:

Woensdag 23 September 2015: Besoek die Withuis om met Barroko Obama te beraadslag (in te lig).

Donderdag 24 September 2015: Spreek hy die Amerikaanse kongres (Parlament) toe, om hulle in te lig!

Vrydag 25 September 2015: Spreek hy die United Nations toe, om hulle in te lig!

NB NB NB!!! Bogenoemde is een van die mees kritiekste profesie volgens Psm 2 v 1 – 5 wat nou onder ons oe invervulling gaan!

Derhalwe lui dit die onvermydelike en onafwendbare komende toorn van God in volgens Psm 2 v 5, Jes 1 v 31, Jes 50 v 11 en 1 Thes 5 v 3.

In die nuus.

Profesie

Die grootste “geregverdigde sportgod” aanbidding vind ook nou in dieselfde tydgleef van September in Brittanje (leeu) plaas, met die wereld rugby beker, volgens Psm 1 v 1, 2 Tim 3 v 4 en 5, Jes 24 v 1 – 11, om massas christene se aandag in hierdie kritieke uur weg te lei van daaglike katastrofiese eindtyd wereld geberue om ons!

In die nuus.

Prof. kronologie – srael feeste Jes  v 1 >Bloedmaan > Sirie verwoesting Jes 17 v 1, Jer 49 v 23 – 27 >Israel/Midde Ooste krisis Joel 3 v 1 – 3, Sag 12 v 1 – 3> U.N. doodsklokke Psm 2 v  1 – 5 > Washington / New York (MIN DAE!!!!) Jes 1 v 31, Jes 50 v 11, 1Thes 5 v 3> Rusland (Beer) Dan 7 v 5, Elimineer VSA> WEGNAME v.d. BRUID! Mat 25 v 10, 1Thes 4 v 17.