Die ontsettende eenvoud van die boek – OPENBARING

Die ontsettende eenvoud van  die boek – OPENBARING.

Geskryf in die jaar 95 nC

 

In daardie dae het Jesus gespreek en gese” Ek loof U, Vader, Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir verstandige en wyse mense en dit aan kindertjies geopenbaar het!” Matt 11 v 25

 

Openbaring 1

‘n Verheerlikte Jesus openbaar Hom aan ons – lees die profesie – Hy gaan kom met die wolke – sewe briewe aan sewe gemeentes (Meld 2x naby/gou)

 

Openbaring 2 & 3 (Die kerk periode van 2000 jaar)

Sewe fisiese gemeentes (van 90 gemeentes) ontvang elkeen ‘n brief gerig aan die leraar (weg vertaal in nuwe vertalings verwys na gemeente). Elke gemeente stel ‘n kerkbedeling en kerktydperk voor.

7 Kerke periodes:

Efese – die teruggevalle kerk (95 nC)

Smirna – die vervolgde kerk (150 nC)

Pergamus – die verleide kerk  (325 – 350 nC) (Konstantyn – heidense feeste en kersfees) Konstantyn trou christendom met heidendom.

Thiatire – die afvallige kerk (606 nC) donker middeleeue (Roomse kerk pous, biskoppe, kardinale)

Sardis – die dooie kerk (1500 nC) Hervorming – Luther

Filadelfia – die evangeliserende kerk (1750 nC) Wesley,Moody, Finney

Laodiceadie lou kerk van menseregte wat God uit Sy mond sal spoeg (1900 tot NOU)

Openbaring 4

‘n Gedetaileerde gesig van God en Sy Troon

Openbaring 5

Jesus as die Lam van God, alleen waardig om die boek te neem en die sewe seels oop te maak.

Openbaring 6 – 18

7 Seels, 7 Basuine, 7 Bakke – finale oordele

(Die groot verdrukking van 7 jaar begin hier)

Jesus het boek met sewe seels – sewe engele met sewe basuine – sewe engele met sewe skale of bakke met God se torn (God se getal, 777)

Eerste seel: Jesus maak die eerste seel oop – Die antichris verskyn op ‘n witperd as die “valse christus – antichris” (Matt 24 v 4-5)

Tweede seel: ‘n Rooiperd – die antichris voer oorloe wereldwyd miljoene sterf (Matt 24 v 6)

Derde seel: ‘n Swartperd – Enorme hongersnood wereldwyd a.g.v oorloe (Matt 24 v 7)

Vierde seel: ‘n Vaalperd – Bykans 2 Biljoen mense sterf (Matt 24 v 9)

Vyfde seel: Massas christene sterf as martelare, reeds begin in Midde Ooste – marteling en onthoofding (Sien Joh 16 v 1-3, Opb 20 v 4)

Sesde seel: Gebeure aan die einde van die groot verdrukking van 7 jaar met die slag van Armageddon (Esg 38 & 39, Sag 1 en Opb 19 v 11-21)

Openbaring 7 (Groot Verdrukking)

  1. 144 000 Jode word deur God gered met (777) op hul voorhoofde in die groot verdrukking en hulle begin (saam met Moses en Elia Opb 11) die evangelie aan die Jode verkondig. (Jes 2 v 1-5 en Miga 4 v 1-5)
  2. Ontelbare christene (5 onwyse maagde) in die hemel wat uit die Groot verdrukking kom.

 

Openbaring 8 (Groot Verdrukking – Sewende seel)

Begin van God se oordele – 30 minute stilte in die Hemel

Sewe engele met sewe basuine (trompette) kondig God se verdere oordele aan:

Eerste engel – Hael en vuur verbrand ‘n derde van alle bome en gras.

Tweede engel – Groot meteoriet val in die see, derde visse en skepe vergaan

Derde engel – Komeet Alsem se stof vergiftig ‘n derde van alle waterbronne, massas sterf.

Vierde engel – ‘n Derde van die son, maan en sterre word duister.

 

Openbaring 9 (Groot Verdrukking)

Vyfde engel – Meteoriet tref aarde, maak ‘n gat en miljoene demone kom en pynig die mense 5 maande lank.

Sesde engel – 200 Miljoen Chinese soldate val Europa/Israel binne, en maak 2 biljoen mense dood (Sien Joel 2 v 1-11, Deut 28 v 49-50)

Openbaring 10 (Groot Verdrukking)

‘n Verseelde boekie wanneer die sewende engel blaas word die koninkryk op aarde aan Jesus gegee! (Opb 11 v 15, Dan 7 v 13-14)

Openbaring 11 (Groot Verdrukking)

Moses en Elia keer terug met verheerlikte liggame met bo-natuurlike kragte en tree saam met die 144 000 Jode op! Die sewende engel blaas! ‘n Aankondiging uit die hemel dat die koninkryk die eiendom van Jesus Christus word! (Dan 7 v 13-14)

Openbaring 12 (Groot Verdrukking)

Profetiese gebeure: Jakob se 12 seuns, Maria swanger met Jesus, Satan met ‘n derde engele uit die Hemel uitgewerp. Jesus word gekruisig – Israel vlug na Petra woestyn vir drie en ‘n halwe jaar (Sien Matt 24 v 16-28)

Openbaring 13 (Groot Verdrukking)

  1. Satan gee die antichris groot mag oor alle stamme, tale en nasies.Die antichris voer oorlog teen die christene (5 onwyse maagde) en oorwin hulle (Opb 12 v 11, Dan 7 v 21)
  2. Die valse profeet (Katolieke kerk – Opb 17 + 18) lyk soos ‘n lam maar praat soos ‘n draak.Hierdie valse kerk mislei miljoene christene om die 666 merk te vat (Satan se getal,666)

 

Openbaring 14 (Groot Verdrukking)

  1. Die 144 000 Jode word deur Jesus weggevoer na die Hemel: Drie engele verkondig vir oulaas die evangelie aan alle nasies, stamme, volke en tale
  2. ‘n Beskrywing van die slag van Armageddon, perde tot aan hulle tooms in bloed 320 km ver (Sien Opnb 19 v 11-21, Sag 14 v 1-21 , Esegiel 38 en 39)

Openbaring 15 (Groot Verdrukking)

Sewe engele met sewe skale of bakke vol van God se grimmigheid kondig God se finale oordele aan!

 

Openbaring 16 (Groot Verdrukking)

Eerste engel – Bose swere aan die mense

Tweede engel – See word bloed, alles in die see sterf

Derde engel – Riviere en water fonteine word bloed

Vierde engel – Die son skroei die mense met groot hitte (Jes 30 v 26)

Vyfde engel – Die antichris se koninkryk word verwoes

Sesde engel – Die Eufraat rivier droog op vir enorme Oosterse weermag vir die slag van Armageddon

Sewende engel – ‘n Massiewe wereldwye aardbewing, alle stede val. berge en eilande verdwyn

 

Openbaring 17 en 18 (Groot Verdrukking)

God bring die Rooms- Katolieke kerk in gerig oor hul eeu oue goddelooshede

Openbaring 19

  1. Die bruilof van die Lam in die hemel
  2. Jesus se openbare koms – Slag van Armageddon

 

Openbaring 20

Satan word vir ‘n duisend jaar gebind!

Jesus heers as Vredevors vir 1000 jaar op aarde (Jes 11 v 1-9. Sag 14 v 9).Ons heers saam met Hom as konings op aarde (Opb 5 v 10)

Satan word ontbind – verlei massas – die aarde verbrand (2 Petrus 3 v 5-10)

Die wittroon oordeel (Oordeelsdag)

 

Openbaring 21

God herskep alles – Nuwe hemel/Nuwe aarde met die Nuwe Jerusalem as die woonplek van Jesus met Sy bruid.

 

Openbaring 22

God se laaste waarskuwings en beloftes!

5x Naby voor die deur

God se diensknegte regeer tot in alle ewigheid

 

               WAT ‘N VOORREG – IS JY GEREED!!!

Hein van den Berg

082 586 7644