Cremation – Verassing

CREMATION – AN ABOMINATION IN GOD’S EYES

CRITICAL REASONS WHY CHRISTIANS SHOULDN’T UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE CREMATED.

 

“And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit & soul & body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.”

1 Thes 5 v 23

“Know ye not that ye are the temple of God,and that the Spirit of God dwelleth in you?If any man defile the temple of God,him shall God destroy; for the temple of God is holy,which temple ye are” 1 Cor 3v16-17

 

 • To be consumed by fire(cremation) is through & through a pagan ritual from Hinduism, based on reincarnation- to prevent the spirit & soul to return to the original body.
 • Cremation of a human body evokes God’s wrath beyond measure!

“because he burned the bones of the king of Edom into lime(God will not avert His wrath” Amos 2v1

 • God’s holy word forbids it totally!!Therefore it is man punishment on earth.”in the sweat of thy face shalt thou eat bread,til thou return unto the ground;for out of it wast thou taken:for dust thou art,&unto dust shalt thou return”Gen 3v19

 

THERE MUST BE A PHYSICAL GRAVE WITH BONES IN IT FOR THE FOLLOWING REASONS.

 • Thy dead men shall live,together with my dead body shall they arise” Isaiah 26v19
 • See I will open your graves, & cause you to come up out of your graves!”and ye shall know that I am the LORD,when I have opened your graves, O my people,& brought you up out of your graves”Ezek 37v12/13
 • “And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake,some to everlasting life,& some to shame & everlasting contempt” Dan 12v2
 • “ Thou turnest man to destruction; And sayest(order from God),Return ye children of men” Ps 90v3
 • “Marvel not at this:for the hour is coming,in the which all that are in the graves shall hear his voice”John 5v28
 • “and the graves were opened;& many bodies of the saints which slept arose,& came out of the graves after His resurrection, &went into the holy city,& appeared unto many” Matt 27v52/53
 • “and entering into the sepulchre the angel said – Jesus is Risen!” Mark 16v5/6
 • “and the dead in Christ shall rise first(out of their graves)then we which are alive & remain shall be caught up together with them in the clouds ,to meet the Lord in the air” 1 Thes 4v16/17

 

Jesus had no broken bones – “but when they came to Jesus, and saw that He was dead already, they brake not His legs” John 19v33 “For these things were done,that the scripture should be fulfilled.”A bone of Him shall not be broken”John19v36

 

God created man so that his/her bones can’t be burned (cremated) that is why after cremation the bones are grind to small pieces & this so-called ash are then given to the family.This pagan form of cremation was forbidden & rejected for 1950 years in the early Christian churches.Whereafter the Laodiceans -the lukewarm ministers of today secretly brought it back into the churches 2 Peter 2v1-3

 

EVEN IF YOU MINISTERS SAYS SOMETHING DIFFERENT A THOUSAND TIMES, GOD’S WORD IS FINAL,WOULD YOUR WISH BE TO BE CREMATED YOU YOURSELF ARE CLOSING THE GATES OF HEAVEN FOREVER – THAT IS THE END OF THAT

 • Dear readers – it is common knowledge with all Gods true born again children that when Jesus comes for His bride (Matt 25v1-13, 1 Thes 4v13/18, 1 Cor 15v51-55)He brings with Him everyone that is already with Him in spirit & soul back (1 Thes 4v14) after which their graves will open so that their SPIRIT & SOUL can unit with their earthly bones in the graves(like Jesus resurrection) into glorificated bodies, spirit,soul&bodies transformed where after all of us will meet Jesus on the clouds.
 • Conclusion:A question to you – was Jesus cremated or buried, did He orders us to be burnt? The word burnt gets replaced with cremation,so it can be easier accepted!

 

Thousands of Christians are being misled by their ministers & Satan to take part in this ungodly pagan ritual with enormous consequences for church member as well as ministers in the hereafter, that is why Jesus said in Rev 3v16/17 the following about these generation ministers “now because you are lukewarm and not cold or warm I will spite you out of My mouth” Because you(minister)says:I am rich and got enriched and has need for nothing,yet you don’t know that it is you that are pitiable & poor & blind & naked” “for the time is come that judgement must begin at the house of God” 1 Peter 4v17

And that is the end of that – May God help you!

 

Hein van der Berg (All scriptures are taken from 1953 Bible – Old translation)

JESUS IS COMING SOON!!!

 

(Afrikaans)

Verassing – ‘n gruwel in die oë van God

Kritieke redes waarom ‘n Christen hom/haar onder geen omstandighede mag veras nie.

 

“En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelikbewaar word by die wederkoms van onse Here, Jesus Christus!” 1 Thes 5: 23

 

1)         Verbranding (verassing) van die menslike liggaam kom van Hindoisme af en is uit en uit ‘n heidense ritueel, gegrond op reinkernasie, waartydens die liggaam verbrand moet word om te verhoed dat die gees en siel nie weer na die oorspronklike liggaam terug keer nie.

 

2)         Verbranding (verassing) van ‘n menslike liggaam wek God se toorn uitermate op! “omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het (sal God sy toorn nie afwend nie)” Amos 2 v 2.

 

3)         God se heilige woord verbied dit total en al. Derhalwe is dit die mens se straf op aarde “In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem.  Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer” Gen 3: 19

 

4)         “U dode sal herlewe my lyke sal opstaan” Jes 26: 19

 

5)         Kyk Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom o my volk!” en julle sal weet dat Ek die Here is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk!” Eseg 37: 12/13

 

6)         “En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig en altos” Daniel 12 v 2

 

7)         “U laat hulle terugkeer na stof en sê (opdrag) keer terug (tot stof) o mense kinders” Ps 90: 3

 

8)         “Moenie julle hier oor verwonder nie want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, Sy stem sal hoor en sal uitgaan” Joh 5: 28

 

9)         “En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na Jesus se opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad (Jerusalem) ingekom en aan baie verskyn.” Matt 27 v52/53

 

10)      “En toe hulle in die graf ingaan sê die engel – Jesus het opgestaan!” Mark 16: 5/6

 

11)      “En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het saam met hulle in wolke weggevoer word die Here te gemoet in die lug”. 1 Thes 4 v 16

Jesus se bene is nie gebreek – “maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy alreeds dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie”. Joh 19 v 33 “want hierdie dinge het gebeur dat die Skrif vervul sou word:  Geen been van Hom sal gebreek word nie.” Joh 19 v 36

“God het die mens so gemaak dat sy bene nie kan verbrand (veras) nie daarom word dit na die tyd in die krematorium tot fyn stukkies gemaal en dan as sogenaamde as aan die familie terug gegee.  Hierdie heidense gebruik van verassing was vir 1950 jaar total in die vroeë ware Christelike kerk verbied en verwerp waarna die Laodisiese lou predikers van vandag dit heimlik in die kerk ingebring het. 2 Petr 2: 1-3

 

Al sê jou predikant ‘n duisend maal iets anders, God se woord is finaal, sou verassing jou wens wees sluit jy self die poorte van die Hemel vir ewig vir jou toe – en dis die einde van die saak.

 

12)      Liewe leser – dit is algemene kennis by al God se ware wedergebore  kinders dat wanneer Jesus sy bruid kom haal (Matt 25: 1-13,  1 Thes 4: 13/18,  1 Kor 15: 51-55) bring hy almal wat reeds by Hom is se gees en siel terug waarna hulle grafte gaan oopgaan sodat hul gees en siel met hul aardse bene in die graf kan verenig (soos met Jesus se opstanding) in verheerlikte liggame, gees, siel en liggaam verander word waarna ons almal Jesus op die wolke sal ontmoet.

 

13)      Ten slotte, duisende Christene word tans deur hul predikers en satan mislei om hierdie goddelose heidense praktyk van verassing na tevolg met enorme katastrofiese nagevolge vir sowel lidmaat as prediker in die hiernamaals, geen wonder dat Jesus self in Opb 3:16/17 die volgende oor hierdie geslag predikers sê: “maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie sal Ek jou uit my mond spuug.  Want jy (prediker) sê: ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie”.   “asook dat die tyd daar is dat God sy oordele by die kerk moet begin – 1 Petr 4:17 “.  En dit is die einde van die saak – Mag God jou help!