Simultaneously escalating of prophetic events & fulfilments

Simultaneously escalating of prophetic events & fulfilments

 

Massive knowledge increment in the recent 100 years   Dan 12:4

God shortens time               Matt 24:22

Al 10 virgins are spiritually asleep                 Matt 25:5

Ministers & church members are lukewarm           Rev 3:16

“Church – hopping” by multitude of Christians escalate          Amos 8:11-12

Multitude of false ministers worldwide                  2 Peter 2:1-23

Massive defection under Christians worldwide      2 Thess 1:8 & 2 Thess 2:3

Deceit/deception intensifies worldwide                 Matt 24:24

Governments worldwide corrupt & antichrist         Ps 2:2-3

Gay/Lesbian marriages escalate                             Luke 17:28-30

Rich people get richer, poor people get poorer       James 5:1-6

Satanism & spiritualism escalate worldwide          1 Tim 4:1

Many couples don’t get married, they stay together       1 Tim 4:2/3

Technological snare and human control are on the increase! 666 & G.S.P.S.        Rev 13:16-18

Phasing out of cash escalates             Rev 13:17

Signs on the sun, moon & stars increases – Blood moons Luke 21:25

Jew hatred and the dividing of Israel increase.                 Joel 3:2-3

Persecution, torture and extermination of Christians escalate.    John 16:1-3

Ismaelitic extremists and Jihadist (suicide) increase.                Gen 16:10-12

Instability in the Middle East and Israel intensify            Zech 12:1-3

Worldwide migration of people                               Mark 13:8

Pestilence – Aids        Ps 91:6 & Ebola          Matt 24:7           ZIKA

Worldwide intensification of GRIEF, GRIEF, GRIEF under our eyes!!!!!   Matt 24:8

Dividing of Israel – highest priority!               Joel 3:2-3

Destruction of Syria enters the finale stage! Isaiah 17:1 & Jer 49:23-27

 

ARMAGEDDON

Ezekiel 38 & 39

Zechariah 14:1-21

Revelation 16:16

Revelation 19:11-21

Everything returns to normal after the Battle of Armageddon for 1000 years of PEACE       Isaiah 11

5900 year

Minimum knowledge increasement in 5900 years

 

(Afrikaans)

 

Gelyktydige eskalering van profetiese gebeure & vervullings

Massiewe kennis vermeerdering afgelope 100 jaar   Dan 12:4

 

Tyd verkort dramaties                                     Matt 24:22

Al 10 maagde slaap geestelik                        Matt 25:5

Predikers & Lidmate is lou                              Opb 3:16

“Church-hopping” deur massas christene eskaleer         Amos 8:11-12

Massas valse leraars wereldwyd                   2 Pet 2:1-23

Massiewe afval onder christene wereldwyd    2 Thess 1:8  & 2 Thess 2:3

Misleidings intensifiseer wereldwyd              Matt 24:24

Regerings wereldwyd korrup & antichris       Psm 2:2-3

Gay/Lesbiese huwelike eskaleer                    Luk 17:28-30

Rykes word ryker,armes word armer              Jak 5:1-6

Satanisme, spiritisme eskaleer wereldwyd    1 Tim 4:1

Menige paartjies trou nie, maar bly saam     1 Tim 4:2/3

Tegnologiese strik & mense beheer neem toe! 666 & G.S.P.S.   Opb 13:16-18

Uitfasering van kontant eskaleer                   Opb 13:17

Tekens aan die son, maan & sterre neem toe – Bloedmane   Luk21:25

Jode-haat & verdeling van Israel neem toe             Joel 3:2-3

Vervolging, marteling & uitwissing van christene eskaleer   John 16:1-3

Islamietiese ekstremiste & Jihadisme (selfmoord) neem toe Gen16:10-12

Onstabiliteit in die Midde-Ooste & Israel verhoog          Sag 12:1-3

Wereldwye migrering van mense                   Mark 13:8

Pessiektes – Vigs Ps 91:6 & Ebolla Matt 24:7     ZIKA

Wereldwye intensifisering van SMARTE, SMARTE, SMARTE onder ons oe!!!!             Matt 24:8

Verdeling van Israel – hoogste prioriteit!       Joel 3:2-3

Verwoesting van Sirie betree finale fase!      Jes 17:1 & Jer 49:23-27

 

ARMAGEDDON

ESEGIEL 38 & 39

SAGARIA 14:1-21

OPENBARING 16:6

OPENBARING 19:11-21

Alles keer terug na normaal na die Slag van Armageddon vir die 1000 jaar van vrede   Jes 11

 

Minimum kennis

Vermeerdering

In 5900 jaar