Die ontvlugting

 (Lukas 21 v 36)

JES 26; 19-21  U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan.  Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ‘n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.  Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

 

PSALM 27; 5 Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op ‘n rots.

 

MAT 24; 40-41 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.

 

MAT 25; 10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom.  En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

 

LUK 17; 34-36  Ek sê vir julle:  In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.  Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.  Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.

 

LUK 21; 36  Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn. (NB Die woord ontvlug is weg vertaal in die nuwe Bybels)

 

JOH 14;3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

 

1 KOR 15; 51-54  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee:  Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is:  Die dood is verslind in die oorwinning.

 

1 THESS 4; 13-17  MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vòòr wees nie.  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

 

1 THESS 5; 9  Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.

 

1 THESS 1;10  en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

 

1 THESS 2; 6-7  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;

 

OPB 3; 10  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.